Privacy

digiraf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als vennootschap zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen heeft, kan dit via onderstaande contactgegevens:

digiraf bv
Henri Bernard de Tracylaan 15
9041 Oostakker
patrick@digiraf.gent

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door digiraf bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • het faciliteren van opleidingen
  • procesbegeleidingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken: Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • het faciliteren van opleidingen en procesbegeleidingen

Bewaartermijn

digiraf bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Bovendien kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacystatement

digiraf bv kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief